Yleiset ehdot

Hoiva&Terveys palvelun yleiset käyttöehdot

 1. Tausta
  1. Bonnier Business Forum Oy (jatkossa BBF Uutiset, y-tunnus:1878245-0) tuottaa tietoa sekä painettuna että digitaalisesti ja järjestää seminaaritoimintaa.
  2. Näitä käyttöehtoja noudatetaan BBF Uutisten Palvelujen tilauksessa ja saatavuudessa. BBF Uutisten kaikki tilaukset ovat toistaiseksi voimassaolevia tilauksia.
  3. Sivuston käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Sivuston käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.
  4. BBF Uutiset voi muuttaa ja uudelleenmuutoilla Palveluiden sisältöä. BBF Uutisille ei synny mitään velvoitteita tämän kaltaisista toimista. Kun vaikutus asiakkaan saamaan Palveluun on mitätön/pieni BBF Uutiset ei ole velvollinen ilmoittamaan muutoksesta. Muissa tapauksissa BBF Uutiset on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle muutoksista mahdollisimman pian.
  5. Tämän taustan huomioon ottaen ovat osapuolet sopineet seuraavista käyttöehdoista, jotka koskevat pääsyä tilattuihin Palveluihin ja niiden käyttöä.
 2.  Määritelmiä
  1. Tässä sopimuksessa on termeillä seuraava merkitys
   · ”Asiakas” tarkoittaa asiakasta, joka on tilannut Palvelun
   · “Liittymäpalvelut” tarkoittaa palveluita joita asiakas juoksevasti/jatkuvasti tilaa
   · “Ilmainen informaatio” tarkoittaa informaatiota jota palvelusta löytyy ja jotka käyttäjä voi käyttää maksutta.
   · “Käyttöehdot” tarkoittaa näitä yleisiä käyttöehtoja, sisältäen tilaukset ja mahdolliset liitteet.
   · “Tilaus” tarkoittaa lomaketta, jonka asiakas täyttää kun sopimus solmitaan Hoiva&Terveys -palveluun
   · “Kertatilaus” tarkoittaa kirjan ostoa, osallistumista foorumiin tai seminaariin, tai vastaavaan
   · “Sisältö” tarkoittaa sisältöä joka ajoittain vastaanotetaan tilattujen Palveluiden kautta
   · “IP-ratkaisu” tarkoittaa suoratoimitettua sisältöä asiakkaan intranetiin
   · “Palvelu” tarkoittaa Hoiva&Terveys palvelua
   · ”Lisenssi” sisältää oikeuden yhteen (1) asiakkaan nimeämään käyttäjään (=luonnollinen henkilö). Hänellä on pääsy palveluun. Tämä koskee digitaalista tilauspalvelua.
 3. Käyttöoikeus
  1. BBF Uutiset antaa ja Asiakas saa pääsyn Palveluun, ei yksinoikeudella.
  2. BBF Uutisilla on tekijänoikeus kaikkiin materiaaliin ja sisältöön. Asiakkaan oikeus sisällön käyttöön on rajattu omaan sisäiseen käyttöön tai oman liiketoiminnan edistämiseksi alla olevan mukaisesti. Sisältö on tarkoitettu yhdelle asiakkaan nimeämälle luonnolliselle henkilölle/lisenssi tai tilaus.
  3. Asiakkaan oikeus sisältöön on rajattu kohdan 3.2. mukaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta jakaa, kopioida tai muokata sisältöä. Asiakas ei saa edelleen luovuttaa tai muutoin käyttää sisältöä esimerkiksi jakamalla sitä sähköpostin, kirjeen, faksin, tai minkään muun digitaalisen välineen avustuksella, mikäli siitä ei ole erikseen sovittu.
   Tekijänoikeudet ja muut immateriaaliset oikeudet sisältöön ovat BBF Uutisten omaisuutta.
  4. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman erillistä sopimusta, jakaa BBF Uutisten sisältöä asiakkaan omalla verkkosivulla. Mikäli asiakas haluaa jakaa BBF Uutiset sisältöä omassa intranetissä tai vastaavassa, on asiasta sovittava erikseen.
  5. Mikäli asiakas haluaa linkittää sisältöön www.bonnierbusiness.fi tai muuhun BBF Uutisten palveluun, on asiakaan sovittava asiasta erikseen BBF Uutisten kanssa.
 4. Vastuunrajoitus
  1. BBF Uutiset toimittaa sisällön siinä muodossa kun se on esitetty, eikä ole vastuusta mahdollisista virheistä tai puutteista.
  2. Asiakkaalla on vastuu omasta aktiviteetistä sisällön suhteen. BBF Uutiset ei vastaa mahdollisista kustannuksista tai vahingoista jotka aiheutuvat asiakkaan sisällön käytöstä.
  3. Molempien osapuolien vastuu vahingoista on sopimuksen mukaisesti rajattu suoriin menetyksiin, eikä se koske mahdollista vahingonkorvausta saamatta jääneestä voitosta tai muista epäsuorista vahingoista tai menetyksistä. Toimittajan vahingonkorvausvastuu on aina rajattu maksuun, joka on suoritettu tosiasiallisesta palvelusta tosiasiallisen sopimuskauden aikana. Nämä vastuurajoitukset eivät koske tilanteita, jotka ovat aiheutuneet tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden seurauksena tai kun kyseessä on immateriaalioikeuksien loukkaus.
 5. Salasana
  1. Salasanoja tai käyttäjätunnuksia on käytettävä sopimuksen puitteissa, eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille.
 6. Toimitus
  1. Tilatut tuotteet toimitetaan seuraavasti;
   1) Digitaalinen toimitus (esim. Sähköposti tai verkkosivut), matkapuhelimiin tai lukulaitteisiin, tai toimitus asiakkaiden intranetteihin tai vastaaviin.
   2) Ja muut toimitukset kuten painetut julkaisut: lehdet, kirjat, raportit sekä seminaaritoiminta tai vastaava
 7. Markkinointi
  1. BBF Uutisilla on oikeus tiedottaa asiakkaalle ja sen työntekijöille kaikista BBF Uutisten piirissä olevista tuotteista ja niiden teknisistä ratkaisuista, sillä tavalla kun BBF Uutiset yleisesti viestittää asiakkaille ja markkinoille.
 8. Hinnoittelu ja maksuehdot
  1. Palvelun hinta määrittyy voimassa olevan hinnaston mukaan tai osapuolten sopimuksen mukaan.
  2. Palvelun hinta maksetaan etukäteen, mikäli osapuolet eivät toisin ole sopineet. Kaikki hinnat on ilmoitettu arvolisäverottomina ja laskuun lisätään arvolisävero tai muu lisättävä kulu. Lasku on maksettava 14 päivän kuluessa laskun kirjaamisesta, jonka jälkeen laskusta peritään laissa määritelty viivästyskorko.
  3. Sopimus uusitaan vuosittain ja on voimassa 12 kuukautta, mikäli osapuolet eivät toisin ole sopineet. Hinnat määritellään aina olemassa olevan hinnaston mukaan.
  4. Aika ajoin BBF Uutiset voi maksutta julkaista sisältöään verkkosivuilla.
 9. Erityisehtoja yksittäisille tilauksille
  1. Ilmoittautuminen seminaariin tai tapahtumaan on sitova. Ilmoittautumisen voi toki siirtää toiselle henkilölle, mikäli se ilmoitetaan BBF Uutisille ennen tapahtumaa. Tapahtumamaksu on maksettava etukäteen.
  2. Asiakas joka ostaa kirjan tai raportin maksaa sen jälkikäteen laskulla.
 10. Sopimusaika ja irtisanominen
  1. Tilaus on toistaiseksi voimassa oleva ja uusiutuu vuosittain. Tilaus tulee irtisanoa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@bonnierbusiness.fi. Vahvistamme irtisanomisen vastaanotetuksi sähköpostitse. Mikäli tilausta ei irtisanota viimeistään 30 päivää ennen uuden tilausjakson alkamista jatkuu se automaattisesti. Irtisanomista ei huomioida uuden laskutuskauden jo alettua. Laskun maksamatta jättäminen ei vastaa tilauksen irtisanomista. Vuositilaus voidaan siirtää kollegan nimiin
   tilausjakson aikana.
  2. Nämä Käyttöehdot ovat voimassa mikäli asiakas sopimusajan puitteissa ostaa uusia tuotteita BBF Uutisista.
  3. BBF Uutisilla on oikeus irtisanoa sopimus viipymättä mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tämän Käyttöehdon vastaisesti tai yleisen lain vastaisesti. BBF Uutisilla ei tällöin ole velvollisuutta palauttaa maksettuja maksuja.
 11. Force Majeure
  1. Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopimusosapuolten ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimusosapuolista riippumaton tai jonka estävää vaikutusta ei voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä
   merkittävä ja epätavallinen sopimusosapuolista riippumaton syy.
 12. Yhteyshenkilö
  1. Asiakas saa sopimuksen yhteydessä yhteyshenkilön. Yhteyshenkilön vaihto tapahtuu aina kirjallisesti.
 13. Erimielisyyksien ratkaiseminen
  1. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät neuvotteluteitse saavuta molempia osapuolia tyydyttävää tulosta, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.
 14. Muutokset ja lisäykset
  1. BBF Uutisilla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Muutokset ehtoihin astuu voimaan kolme kuukautta niiden ilmoituksesta.
 15. Sopimuksen siirto ja muuttaminen
  1. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää sopimusta taikka siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Siirto ei kuitenkaan koske mikäli BBF Uutiset siirretään tai myydään toiselle yhtiölle.
 16. Muuta
  1. Mikäli nämä ehdot ovat sopimuksen kanssa keskenään ristiriidassa, määräytyy asiakirjojen soveltamisjärjestys siten, että ensisijaisesti sovelletaan palvelusopimusta ja sen jälkeen Käyttöehtoja. 16.2 Yleisen kustannustason noususta johtuen Bonnier Business Forum Oy:llä on oikeus korottaa Hoiva&Terveys-palvelun hintojaan. Asiakkaalle ilmoitetaan mahdollisesta korotuksesta etukäteen.

Nämä Käyttöehdot astuvat voimaan 1.1.2014